Njoftim për seancë Dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Adriatik Ago

Njoftim për seancë Dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Adriatik Ago

Subjekti: Z. Adriatik Ago, Zv. Drejtor i Pergjithshem SHCBA

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0.

Data/Ora: E premte, dt. 8/11/2019, ora 12:00

Trupa e Vlerësimit: Ana Kapaj​, Elvira Daberdaku, Elida Liko