Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Arben Saliu

Subjekti: Z. Arben Saliu me funksion Drejtor i Drejtorisë së Standarteve Profesionale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0

Data/Ora: E enjte,  datë 28.05.2020, Ora:12.00

Trupa e Vlerësimit: Artur Baku, Alban Laska, Mirela Ujkani (Miti)