Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Eraldi Ndoj

Subjekti: Z. Eraldi Ndoj me funksion Specialist, Sektori i Trupës Vlerësuese, Drejtoria e Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik, në Shërbimin e Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave.

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0

Data/Ora: E mërkure,  datë 01.12.2021, Ora: 09:30

Trupa e Vlerësimit: Elton Muça, Arta Lleshi, Mirela Ujkani (Miti)