Njoftim për seancë dëgjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Henri Naqellari

Subjekti: Z. Henri Naqellari, me funksion Specialist në Sektorin e Inspektimit, në Drejtorinë e Inspektimit dhe Trajtimit të Ankesave, në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e Brendshme.

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0

Data/Ora: E Mërkure, datë 15.12.2021, ora 10:00.

Trupa e Vlerësimit: Alban Laska,  Elida Liko,  Ana Kapaj