Njoftim për shtyrjen e seancës degjimore për subjektin e vlerësimit kalimtar Z. Gëzim Goçi.

Trupa e Vlerësimit e përbërë nga Adriana Meko (kryesues), Nertila Sadedini (relator) dhe Arta Lleshi (anëtare), pas kërkesës së subjektit të vlerësimit për shtyrjen e seancës në pamundësi për të qënë prezent, për arsye shëndetësore, vendosi pranimin e kërkesës për shtyrjen e datës së seancës dëgjimore.

Data dhe ora e seancës dëgjimore  do t’i komunikohet subjektit të vlerësimit me anë të postës zyrtare si dhe do të publikohet në faqen zyrtare të Komisionit.