Vendim Znj. Bora Vrenjo, Specialiste në Sektorin e Trupës Vlerësuese në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik në Drejtorinë e Përgjithshme, pranë Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat.

Vendim Znj. Bora Vrenjo, Specialiste në Sektorin e Trupës Vlerësuese në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik në Drejtorinë e Përgjithshme, pranë Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat.

Vendimi nr.46

Data e shpalljes së vendimit: 30.07.2021

Subjekti i vlerësimit: Znj. Bora Vrenjo, Specialiste në Sektorin e Trupës Vlerësuese në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik në Drejtorinë e Përgjithshme, pranë Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat.

Vendimi Bora Vrenjo