Vendim Z. Aldo Çaushaj

Vendim Z. Aldo Çaushaj, me funksion Specialist në Sektorin e Trupës Vlerësuese, në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik, SHÇBA.

Vendimi nr. 51, datë 21.10.2021

Data e shpalljes së vendimit: 21.10.2021

Subjekti i vlerësimit: Z. Aldo Çaushaj, me funksion Specialist në Sektorin e Trupës Vlerësuese, në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik, SHÇBA.

Vendim Aldo Caushaj