Vendim Z. Arben Xhafer Frashëri, me funksion Drejtor i Drejtorisë Rajonale Fier – Berat në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat

Vendimi nr.26

Data e shpalljes së vendimit: 2.10.2020

Subjekti i vlerësimit: Z. Arben Xhafer Frashëri, me funksion Drejtor i Drejtorisë Rajonale Fier – Berat në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat

Vendimi Arben Frasheri