Vendim Z. Dritan Shefki Dorda, me funksion Drejtor në Drejtorinë Rajonale Elbasan – Korçë, në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme.

Vendimi nr.24, datë 18.09.2020

Data e shpalljes së vendimit: 18.09.2020

Subjekti i vlerësimit: Z. Dritan Shefki Dorda, me funksion Drejtor në Drejtorinë Rajonale Elbasan – Korçë, në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme.

Vendim Dritan Dorda