Vendim Z. Eraldi Ndoi me funksion Specialist, Sektori i Trupës Vlerësuese, Drejtoria e Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik, Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat

Vendimi Nr. 56, datë 01.12.2021

Data e shpalljes së vendimit: 01.12.2021

Subjekti i vlerësimit: Z. Eraldi Ndoi, me funksion Specialist, Sektori i Trupës Vlerësuese, Drejtoria e Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik, Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat

Vendim Eraldi Ndoj