Vendim Z. Ferzilet Osmëni

Vendim Znj. Ferzilet Osmëni Specialist në Sektorin e CSP-së, Drejtoria e Analizës dhe Kartotekës, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, personel pa gradë.

Vendimi nr. 58

Data e shpalljes së vendimit: 23.12.2022

Subjekti i vlerësimit: Znj. Ferzilet Osmëni Specialist në Sektorin e CSP-së, Drejtoria e Analizës dhe Kartotekës, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, personel pa gradë.

Vendim Ferzilet Osmëni