Vendim Z. Henri Naqellari

Vendim Z. Henri Naqellari, Specialist në Sektorin e Inspektimit, pranë Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat.

Vendimi nr. 57 , datë 15.12.2021

Data e shpalljes së vendimit: 15.12.2021

Subjekti i vlerësimit: Z. Henri Naqellari, Specialist në Sektorin e Inspektimit, pranë Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat

Vendim Henri Naqellari