Vendim Z. Indrit Hitaj me funksion “Specialist në Sektorin e Sigurisë së Personelit” në Drejtorinë e Analizës dhe Kartotekës, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të SH.Ç.B.A-së.

Vendimi nr. nr.62, date 20.01.2022

Data e shpalljes së vendimit: 03.02.2022

Subjekti i vlerësimit: Z. Indrit Hitaj me funksion “Specialist në Sektorin e Sigurisë së Personelit” në Drejtorinë e Analizës dhe Kartotekës, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të SH.Ç.B.A-së.

Trupa e Vlerësimit: Marjeta Gjelaj, Nuhi Koldashi, Elton Muça.

VENDIMI Indrit HITAJ