Vendim Z. Nikoll Rica, Drejtor i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, Departamenti i Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit

Vendimi nr.10, datë 14.02.2020

Data e shpalljes së vendimit: 14.02.2020

Subjekti i vlerësimit: Z. Nikoll Rica, Drejtor i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, Departamenti i Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit

Vendim Nikoll Rica