Vendim Z. Pëllumb Beshir Seferi, me funksion Drejtor i Departamentit në Departamentin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Vendimi nr.32

Data e shpalljes së vendimit: 03.12.2020

Subjekti i vlerësimit: Z. Pëllumb Beshir Seferi, me funksion Drejtor i Departamentit në Departamentin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Vendim Pellumb Seferi