Vendim Z. Riment Shaholli

Vendim Z. Riment Shaholli, Shef Sektori në Sektorin për Ankesat në Drejtorinë e Inspektimit dhe Ankesave, në Sh.Ç.B.A

Vendimi nr. 64, datë 24.02.2022

Data e shpalljes së vendimit: 24.02.2022

Subjekti i vlerësimit:  Z. Riment Shaholli, Shef Sektori në Sektorin për Ankesat në Drejtorinë e Inspektimit dhe Ankesave, në Sh.Ç.B.A

Vendim Riment Shaholli