Vendim Znj. Aida Veizaj, Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit

Vendimi nr.13, datë 21.02.2020

Data e shpalljes së vendimit: 21.02.2020

Subjekti i vlerësimit: Znj. Aida Veizaj, Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit

Vendim Aida Veizaj