Vendim Znj. Altea Shtëpani me funksion Specialiste Ankesash në Sektorin e Trajtimit të Ankesave, në Drejtorinë e Inspektimit dhe Ankesave në Drejtorinë e Përgjithshme të SH.Ç.B.A-së.

Vendimi nr. 59, datë 11.01.2022

 

Data e shpalljes së vendimit: 11.01.2022

Subjekti i vlerësimit: Znj. Altea Shtëpani me funksion Specialiste Ankesash në Sektorin e Trajtimit të Ankesave, në Drejtorinë e Inspektimit dhe Ankesave në Drejtorinë e Përgjithshme të SH.Ç.B.A-së.

 

Trupa e Vlerësimit: Marjeta Gjelaj, Elton Muça, Nuhi Koldashi

VENDIM A.SHTEPANI