Vendim Znj. Erjena Bashari, Shef Sektori i Poligrafit, pranë Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat.

Vendimi nr.44

Data e shpalljes së vendimit: 21.07.2021

Subjekti i vlerësimit: Znj. Erjena Bashari, Shef i Sektorit të Poligrafit, pranë Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat

Vendim Erjena Bashari