Vendim Znj. Ersa Karaj, Specialist në Sektorin e Trupës Vlerësuese në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik, në Drejtorinë e Përgjithshme të SHÇBA-së

Vendimi nr. 50

Data e shpalljes së vendimit 13.10.2021

Subjekti i vlerësimit: Znj. Ersa Karaj, Specialist në Sektorin e Trupës Vlerësuese në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik, në Drejtorinë e Përgjithshme të SHÇBA-së

Vendim Ersa Karaj