Vendim Znj. Kleada Mersinllari

Vendimi nr. 53

Data e shpalljes së vendimit: 09.11.2021

Subjekti i vlerësimit: Znj. Kleada  Mersinllari,  me funksion Shefe Sektori e Trupës së Vlerësimit, në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik, në Drejtorinë e Përgjithshme të SHÇBA-së

Vendimi Kleada Mersinllari